Doplatak za djecuDoplatak za djecu
 je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na doplatak
 • Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice. Proračunska osnovica za 2020. godinu iznosi 3.326,00 kuna.
 • Može se ostvariti ako prosječni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 2.328,20 kune mjesečno.
 • Ostvaruje se preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu  

U Zakonu o doplatku za djecu određeni su sljedeći uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu: 
 • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje  tri (3) godine prije podnošenja zahtjeva
 • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
 • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva  mjesečno ne prelazi 70%  proračunske osnovice
 • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom
 • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.
Iznimno, pravo na doplatak za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.

Korisnici doplatka za djecu i djeca za koju pripada doplatak

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne  skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima  utvrđenim Zakonom.
 
Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Doplatak za djecu pripada za djecu rođenu u braku, izvan braka, za posvojenu djecu ili  pastorčad,  za uzdržavanu unučad i drugu djecu bez roditelja.

Doplatak za djecu pripada do navršene 15. godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Doplatak za djecu pripada za dijete na školovanju u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života.

Iznimka je određena za dijete koje pohađa srednju školu u kojoj srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina, pri čemu doplatak za djecu pripada djetetu do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, a najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 20 godina života te za djecu s oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema posebnim propisima, za koju doplatak za djecu pripada i nakon navršene 19. godine, ali najduže do 21. godine života. Pravo na doplatak za djecu koja nisu završila školu u predviđenom roku zbog bolesti produžuje se i nakon navršenih godina života do kojih im pripada doplatak za djecu, a najduže do 21. godine života. Doplatak za djecu pripada i za razdoblje u kojem je dijete spriječeno redovito pohađati školu zbog bolesti.

Pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom

Teži ili teški invaliditet dokazuje se nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i  zapošljavanje osoba s invaliditetom, a prema odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj 67/17 i  56/18 - Uredba).
 
Prema navedenoj Uredbi, postupak vještačenja pokreće tijelo koje rješava o pravu. 

Pravo na doplatak za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu i traje sve dok taj invaliditet postoji, pod uvjetom da je invaliditet nastao prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja djeteta.
 
Doplatak za djecu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), djeci smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja pripada doplatak za djecu u najvišoj predviđenoj svoti.
 
Navedenoj djeci pripada svota doplatka za djecu u  najvišem predviđenom iznosu, koji u 2020. godini iznosi  374,18 kn mjesečno, neovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva.
 
Pronatalitetni dodatak
Korisniku uz utvrđenu svotu doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kn za treće i četvrto dijete. To znači da se uz određenu ukupnu svotu doplatka utvrđenu rješenjem korisniku dodaje 500,00 kn ako koristi doplatak za troje djece, odnosno 1.000,00 kn  mjesečno ako koristi doplatak za troje i više djece.

Cenzusi i svote doplatka
Uvjete dohodovnog cenzusa, pripadajuće svote doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete možete provjeriti na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Podnošenje zahtjeva
Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. 
Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.
 
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.
Detaljne informacije vezano uz postupak podnošenja zahtjeva kao i podatcima i dokumentaciji koju trebate priložiti nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Pročišćeni tekst Zakona o doplatku za djecu dostupan je na sljedećem linku:
Zakon o doplatku za djecu (Narodne novine, broj  94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18)
Podnošenje zahtjeva
Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. 
Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.
 
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.
Detaljne informacije vezano uz postupak podnošenja zahtjeva kao i podatcima i dokumentaciji koju trebate priložiti nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Doplatak za djecu ne pripada korisniku
 • za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno
 • za vrijeme dok je djetetu na teret sredstava iz državnog, lokalnog ili područnog proračuna  osiguran stalni smještaj u ustanovi prema posebnom propisu
 • za djecu s prebivalištem u inozemstvu i za djecu s boravkom u inozemstvu dužim od tri (3) mjeseca, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno.
 Pravo na doplatak za djecu prestaje stupanjem djeteta u brak.

Dokumenti i poveznice