Izvješće o provedbi mjera za 2016. godinu Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.- 2020.), za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Vlada Republike Hrvatske usvojila je u ožujku 2014. godine Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) (dalje Strategija) kroz koju su postavljeni glavni ciljevi u borbi protiv siromaštva, a to su: osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba; uspostavljanje koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te sustava praćenja i evaluacije.

Uz Strategiju je izrađen i Program provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje 2014.-2016. (dalje Program). Program predstavlja osnovno polazište i okvir za djelotvornost sustavne borbe protiv siromaštva i socijalne uključenosti kojim se jasno definiraju mjere i aktivnosti te nositelji osam strateških područja: obrazovanje i cjeloživotno učenje (nositelj: MZO); zapošljavanje i pristup zapošljavanju (nositelj: MRMS);  stanovanje i dostupnost energije (nositelj: MGIPU); pristup socijalnim naknadama i uslugama (nositelj: MDOMSP); pristup zdravstvenom sustavu (nositelj: MiZ); skrb o starijim osobama (nositelj: MRMS); borba protiv zaduženosti i financijska neovisnost (nositelj: MFIN) i uravnoteženi regionalni razvoj (nositelj: MRRFEU).

Za svaku pojedinu stratešku aktivnost definirane su mjere koje se već provode ili se planiraju provesti do kraja 2016. godine uz navođenje  glavnog  i posebnog  cilja, nositelja i sunositelja mjere, ciljnih skupina, načina praćenja provedbe, rokova izvršenja te izvora financiranja i troškova provedbe. Provedba mjera Programa financira se sredstvima Državnog proračuna te sredstvima fondova Europske unije kao i međunarodnim fondovima i drugim raspoloživim sredstvima. Mjere navedene u Programu planirane su za razdoblje od tri godine prema trenutačno raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima, u uvjetima ekonomske krize i loših demografskih trendova, uz realne procjene za moguću provedbu. To podrazumijeva da je Program nužno prilagođavati promijenjenim okolnostima i standardu što će se činiti na osnovu analiza godišnjih izvješća kao i provedenih istraživanja
.
Ovo je treće Izvješće o provedbi mjera iz Programa, koje se podnosi za 2016. godinu, prihvaćeno Zaključkom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. ožujka 2018. Izvješće sadržava informacije o provedenim aktivnostima na realizaciji planiranih mjera za 2016. godinu, a prema parametrima koji su zadani u Programu, s tim da je kod analize provedbe svake mjere dodana ocjena stanja i preporuka za naredno razdoblje. Gotovo sve mjere su provedene u skladu s planiranim aktivnostima u 2016. godini.  Ovo periodično Izvješće ima za svrhu utvrditi provodi li se Program, odnosno u kojoj je fazi realizacija pojedine mjere Programa te ostvaruju li se ciljevi i prioriteti Strategije. U izradi navedenih dokumenata usuglašeno je da dokumenti trebaju biti podložni promjenama, nadopunama i korekcijama, ovisno o njihovoj provedbi i uključenosti pojedinih sudionika, stanju u društvu i gospodarstvu.
Od ukupno 96 mjera Programa provedbe u potpunosti je realizirano  70  mjera, djelomično je realizirano 6 mjera, nije realizirano 17 mjera, a 3 su provedene u prethodnom razdoblju. Provedba Programa nastavljena je i u 2017. godini.

Treba istaknuti da je kod većine mjera naglasak na suradnji više dionika ili jedinica lokalne/regionalne samouprave i tijela državne vlasti, što omogućuje širu primjenu i obuhvaćanje većeg broja korisnika. Kroz analizu mjera primijećeno je kako i dalje postoji potreba za daljnjim uključivanjem i povezivanjem institucija i organizacija na različitim razinama upravljanja, ali i organizacija civilnog društva i građana, što u konačnici dovodi do širenja svijesti i pružanja sveobuhvatne pomoći najpotrebitijim građanima. 

Treća godina provedbe Programa potvrdila je da je donošenje Strategije, koja je obuhvatila daleko šira područja djelovanja od socijalnih, doprinijela povećanju svijesti o broju siromašnih građana, ali i potaknula niz aktivnosti koje su pomogle da se pitanje siromaštva postavi kao prioritet djelovanja, a u borbu protiv siromaštva uključe svi relevantni dionici na različitim razinama društvenog djelovanja.

Za ukupnu aktivnost provedbe Programa u 2016. godini utrošeno je 34.257.053.149,60 kn iz Državnog proračuna, dok je iz ostalih izvora financiranja utrošeno ukupno 2.008.293.665,63 kn.

Pisane vijesti