Dječji proračun

Slika /Direktorij 1/shutterstock_165696095.jpg

Potreba raščlanjenih podataka o financijskim sredstvima koja se izdvajaju za djecu jedna je i od preporuka Odbora za prava djeteta za Republiku Hrvatsku iz 2014. godine, kao i jedan od ključnih prioritetnih ciljeva Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Ministarstvo financija izradilo je metodološki priručnik kako bi se korisnicima državnog proračuna pojednostavila izrada dječjeg proračuna za trogodišnje razdoblje (2019. – 2021. godine) odnosno godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna (za 2018. godinu). U navedenom metodološkom priručniku navedeni su svi važni parametri vezani uz izradu dječjeg proračuna/godišnjeg izvještaja, kao što su njihov sadržaj, obrazloženje te obveznici.

Dječji proračun Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje prikazuje ukupno planirane rashode i izdatke u Državnom proračunu namijenjene za ostvarivanje dječjih prava za proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije godine (2019. – 2021. godina), dok godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna Republike Hrvatske  prikazuje ukupno izvršene rashode i izdatke u državnom proračunu namijenjene ostvarivanju dječjih prava.

Dječji proračun za trogodišnje razdoblje i godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna moraju biti izrađeni u formatima zadanim u Obrascu za izradu trogodišnjeg dječjeg proračuna odnosno Obrascu za izradu godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna.
 
Središnji državni ured za demografiju i mlade zaduženo je za konsolidacijsku ulogu izrade dječjeg proračuna i godišnjih izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna koje će izraditi na temelju prikupljenih podataka svih nadležnih tijela.


Dječji proračun-priručnik

Dječji proračun-tablice projekcija

Dječji proračun- obrazac za izradu