Lokalni info centri za mlade

Udruge koje prijavljuju projekt iz prioritetnog područja Lokalni info-centri za mlade moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
 
  • pružaju usluge na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave;
  • pružaju usluge informiranja mladih bez naknade, najmanje 40 sati tjedno, prema potrebi uključujući i vikende;
  • pružaju usluge informiranja i savjetovanja u najmanje 3 područja od interesa za mlade (obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i slobodno vrijeme, mobilnost, informiranje i savjetovanje);
  • promoviraju Garanciju za mlade te pružaju usluge informiranja i savjetovanja vezano za provedbu Garancije za mlade;
  • imaju mrežne stranice ili portal za informiranje mladih koji pruža širok presjek informacija o mladima, za mlade i pitanja od značaja za mlade, dostupne i jednostavne za korištenje;
  • pružaju usluge informiranja (individualno, grupno, putem web stranice/portala, promidžbenih materijala, edukacija, seminara, predavanja, tribina, radionica i slično), te informiranja i upućivanja u postojeće stručne službe/usluge/aktivnosti u zajednici;
  • prikupljaju i distribuiraju informacije od interesa za mlade od mjerodavnih sudionika u zajednici;
  • imaju voditelja projekta Lokalnog info-centra za mlade te ovisno o potrebama mladih u zajednici i voditelja info-centra i druge djelatnike ili vanjske stručne suradnike;
  • voditelji su dužni sudjelovati na edukacijama/treninzima koje će organizirati Regionalni info-centri za mlade prema standardima Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA).