Rodiljne i roditeljske potpore
Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora
uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 152/22) propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života.
Potpore ostvaruju majka i otac djeteta i druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama se pod jednakim uvjetima primjenjuje na bračnu ili izvanbračnu zajednicu.
 

Važno je znati!

 • prava propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama mogu ostvariti samo osobe koje imaju važeći status osigurane osobe/osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 • „mjesec“ je jedinična vremenska vrijednost od 30 kalendarskih dana koja služi za izračun trajanja prava
 
Prava ostvaruju 3 skupine korisnika:
 • zaposleni i samozaposleni roditelji,
 • nezaposleni, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak i poljoprivrednici,
 • roditelji izvan sustava rada  - korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osoba nesposobna za rad, redovni učenik, redovni student…i sve druge osigurane osobe HZZO-a koje pravo ne mogu ostvariti kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, po osnovi drugog dohotka, kao nezaposleni roditelj, poljoprivrednik i dr.).
 
Zaposleni i samozaposleni roditelj ima pravo na:
 • rodiljni dopust,
 • očinski dopust,
 • roditeljski dopust,
 • rad s polovicom punoga radnog vremena,
 • rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta,
 • stanku za dojenje djeteta,
 • dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete,
 • slobodni radni dan za prenatalni pregled 
 • dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
 
Zaposleni roditelji imaju pravo i na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.
 
Rodiljni dopust
Rodiljni dopust se koristi do navršenih 6 mjeseci, dok se roditeljski dopust može koristiti od navršenih 6 mjeseci djetetova života.
Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka obavezno koristi od 28., a može ga koristiti od (najranije) 45. dana prije dana očekivanog poroda te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života, od čega obvezni dio rodiljnog dopusta obuhvaća razdoblje od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta (sveukupno 98 dana u neprekinutom trajanju).
Dodatni rodiljni dopust, obuhvaća razdoblje od proteka obveznog dijela rodiljnog dopusta (od 71. dana nakon rođenja djeteta) do navršenih 6 mjeseci djetetova života.
Tijekom korištenja rodiljnog dopusta, korisnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita).


Jeste li znali?

Omogućavanjem očevima da u prvim mjesecima djetetova života budu aktivno i cjelodnevno uključeni u djetetov život, uvelike će pridonijeti razvoju njihove trajne povezanosti.

Očinski dopust

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo, nakon rođenja djeteta, na očinski dopust u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.
Očinski dopust otac može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta, pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava propisanih Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.
Za vrijeme korištenja ovog prava, otac-korisnik ostvaruje naknadu plaće u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju).
 
Važno je napomenuti da je zaposleni otac, koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust, obvezan pisanim putem obavijestiti poslodavca o namjeri korištenja prava, najmanje 15 dana ranije. Ističemo da se ovo pravo koristi neovisno o drugim pravima koje otac može koristiti, a koji su propisani internim aktom poslodavca ili drugim općim aktom.
 
Za provedbu prava propisanih ovim Zakonom nadležan je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Za ostvarivanje prava i podnošenje zahtjeva, potrebno je izravno se obratiti područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Roditeljski dopust
Zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta. Ovo je osobno pravo oba roditelja, koje oni koriste u trajanju od:
 • 8 mjeseci  (za prvo i drugo rođeno dijete),
 • 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).
Pravo na roditeljski dopust u pravilu mogu koristiti oba roditelja, u jednakom trajanju, odnosno svaki po 4 odnosno 15 mjeseci (ovisno o broju djece), s time da je 2 mjeseca neprenosivo.
Navedeno je vidljivo u situaciji, kada samo jedan od roditelja koristi roditeljski dopust, onda isti traje 6 odnosno 28 mjeseci.

Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta (prvih 6 odnosno 8 mjeseci) isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće), ali ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5% proračunske osnovice mjesečno odnosno 995,44 eura / 7.500,13 kuna.

Ukoliko nisu ispunjeni svi propisani uvjeti, ovaj iznos može biti niži, ali ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice odnosno 309,01 eura / 2.328,00 kuna.
 
Nakon proteka prvih 6 odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta, naknada plaće  za zaposlene I samozaposlene roditelje iznosi 125% proračunske osnovice - 551,80 eura/4.157,50 kuna.


Naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena isplaćuje se u visini 110% proračunske osnovice odnosno 485,58 eura / 3.658,60 kuna. Navedeno pravo odnosi se na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako slijedeće dijete.
 

Jeste li znali?

Hrvatska je u vrhu ljestvice zemalja koje imaju najduže plaćen rodiljni i roditeljski dopust.