UstrojstvoUstrojstvo Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade uređuje se Uredbom o ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 
Ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda
Kabinet ministra za ministra i državne tajnike obavlja: protokolarne, koordinacijske, stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa aktivnosti ministra i državnih tajnika, poslove u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; poslove u vezi s odnosima s medijima i online komunikacijom; stručne i administrativne poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; poslove vezane uz uvođenje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom.
Kabinet ministra izrađuje odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Ministarstva.
Kabinet ministra obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Državna tajnica Željka Josić, dr. med.
Tel: 01/555-7001
 
Glavno tajništvo
Glavno tajništvo obavlja pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske te opće, pomoćne, tehničke i druge poslove koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica za potrebe Središnjeg državnog ureda; obavlja stručne poslove međunarodne suradnje iz djelokruga Središnjeg državnog ureda; koordinira izradu godišnjeg plana i prati njegovo izvršavanje; koordinira poslove na razvoju sustava unutarnjih kontrola; obavlja stručne poslove vezane uz izradu strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu te prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava; izrađuje pravilnike, odluke, rješenja i zaključke iz svoga djelokruga; obavlja poslove u vezi radno pravnog statusa službenika i namještenika, njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja te napredovanja i nagrađivanja; obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala; vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku; obavlja poslove planiranja i nabave robe, radova i usluga; poslove uredskog poslovanja; poslove odnosa s javnošću i poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Središnjeg državnog ureda i okoliša, voznom parku, tehničkoj ispravnosti, načinu održavanju sredstava i opreme, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice Dijana Matić
Tel: 01/555-7076

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se: 
 • Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalom

 • Služba za nabavu i opće poslove

  Voditelj Službe Marijan Gašparac
  Tel: 01/555-7138
 • Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu 

  Voditeljica Službe Jasna Kalaminec
  Tel: 01/555-7332
 • Služba za odnose s javnošću i informiranje

Sektor za demografski razvoj
Sektor za demografski razvoj obavlja poslove vezane uz ciljana demografska istraživanja, prati, provodi i koordinira provedbu mjera populacijske i pronatalitetne politike; prati demografska kretanja na državnoj razini te razini županija, gradova i općina; koordinira izradu i provedbu programa poticajnih mjera za suradnju s drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave koja obavljaju poslove demografskih istraživanja; izrađuje stručne i analitičke podloge iz djelokruga Sektora; organizira i priprema stručne skupove i tematske konferencije s ciljem senzibiliziranja javnosti o demografskoj problematici; obavlja poslove koordinacije izrade i implementacije javnih politika demografskog razvoja; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenim i stručnim ustanovama, organizacijama civilnoga društva i ostalim dionicima vezano uz djelokrug Sektora; izrađuje planove i programe iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina te organizira i sudjeluje u radu stručnih skupova na nacionalnoj i međunarodnoj razini; poduzima aktivnosti vezane uz promidžbu javnih politika; priprema podatke iz svoga djelokruga u svrhu informiranja javnosti; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoga djelokruga; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; usklađuje rad državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitaka i populacijske politike; predlaže Vladi Republike Hrvatske promjene zakona i drugih propisa iz područja demografske politike, koordinira radom Vijeća za demografsku revitalizaciju; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Načelnica Sektora Ivana Udovičić
Tel: 01/555-7080

U Sektoru za demografski razvoj ustrojavaju se: 
 • Služba za koordinaciju demografske politike

  Voditeljica Službe Neda Fariš
  Tel: 01/555-7179
 • Služba za istraživanje i praćenje demografskih kretanja

  Voditelj Službe Domagoj Novosel
  Tel: 01/555-7130

   
Sektor za mlade i podršku roditeljstvu
Sektor za mlade i podršku roditeljstvu poduzima mjere usmjerene na podizanje kvalitete života obitelji, djece i mladih; predlaže mjere za poboljšanje učinka rodiljnih i roditeljskih potpora, doplatka za djecu kao i pronatalitetnog dodatka te prati provedbu propisa u području obiteljskih naknada i potpora; potiče razvoj usluga namijenjenih dobrobiti obitelji, djece i mladih; / potiče i provodi znanstvena istraživanja iz svoga djelokruga; organizira stručne skupove na nacionalnoj i međunarodnoj razini vezane uz djelokrug Sektora; predlaže prioritetna područja za nanciranje programa i projekata udruga koje djeluju u području mladih i podrške roditeljstvu; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te poduzima aktivnosti vezane za usklađivanje postupanja po zakonima i drugim aktima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu međuresornih tijela te organiziranju i provođenju edukacija iz svoga djelokruga; organizira i provodi programe, akcije i kampanje u okviru svoje nadležnosti; prikuplja, prati i izučava učinke primjene propisa i nacionalnih dokumenata iz svoga djelokruga; sudjeluje u provedbi mjera obiteljske i populacijske politike te drugih nacionalnih strategija, dokumenata i programa iz svoga djelokruga; izrađuje izvješća iz područja rada, sudjeluje u planiranju državnog proračuna, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga; surađuje sa svim institucijama Europske unije i drugim međunarodnim institucijama u području mladih; sudjeluje u radu stalnih tijela Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Načelnica Sektora Duška Bogdanović
Tel: 01/555-7024

U Sektoru za mlade i podršku roditeljstvu ustrojavaju se: 
 • Služba za mlade

  Voditeljica Službe Valentina Cesar
  Tel: 01/555-7104
 • ​Služba za podršku roditeljstvu  

  Voditeljica Službe Jasminka Brstilo
  Tel: 01/555-7367
   
Samostalna služba za programe i projekte u području demografije i mladih
Samostalna služba za programe i projekte u području demografije i mladih surađuje u utvrđivanju prioritetnih područja za financiranje programa i projekata iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda, priprema kriterije za odabir programa i projekata te pokazatelje uspješnosti; planira i koordinira dodjelu financijskih potpora, pruža podršku provoditeljima programa i projekata u pripremi projektne dokumentacije, priprema i provodi natječaje za dodjelu financijskih potpora, odobrava projektnu dokumentaciju u skladu sa selekcijskim kriterijima, priprema izmjene prioriteta natječaja za sljedeće razdoblje, određuje metodologiju procjene programa i projekata, određuje kriterije prihvatljivosti programa i projekata; organizira rad povjerenstva za procjenu i odabir, izrađuje odluke o financiranju, priprema i sklapa ugovore s odabranim provoditeljima programa i projekata, prati provedbu programa i projekata u skladu s ugovorom, izrađuje naloge za isplatu te prati tijek financiranja i namjensko trošenje ugovorenih sredstava, prati, kontrolira i vrednuje ugovorne obveze; sudjeluje u obavljanju poslova procjene i evaluacije programa i projekata organizacija civilnoga društva; vodi bazu programa i projekata, osigurava vidljivost provedenih programskih i projektnih aktivnosti samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda, izrađuje izvješća iz područja rada; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Voditelj Službe Marin Šarlija
Tel: 01/555-7369
Samostalna služba za međunarodnu suradnju u području demografije i mladih
Samostalna služba za međunarodnu suradnju u području demograje i mladih obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje u procesima donošenja međunarodnih dokumenata i dokumenata Europske unije; prati rad i sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske unije u području demograje, mladih i podrške roditeljstvu; sudjeluje u pripremi i koordinira izradu strateških dokumenata, izvješća o provedbi strateških dokumenata koji proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji; sudjeluje u radu te koordinira pripremu odgovarajućih izvješća i drugih materijala za Vijeće Europe, Ujedinjene narode te druge međunarodne i regionalne inicijative; koordinira izradu stručnih stajališta vezanih uz izradu nacionalnih dokumenata koji proizlaze iz obveze sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru; provodi i unaprjeđuje bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama te međunarodnim i regionalnim organizacijama i institucijama; provodi postupke potpisivanja i sklapanja međunarodnih ugovora; sudjeluje u koordinaciji i izradi odgovora na upite tijela Europske unije, prati i sudjeluje u članstvu u raznim tijelima Europske unije; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Voditeljica Službe Marina Smernić
Tel: 01/555-7044