Savjeti mladih

Slika /Direktorij 1/team-4630294_1280_nova.png
Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potrebe i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
 
Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.
 
Zakon o savjetima mladih uređuje osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Cilj Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Provedba Zakona o savjetima mladih obveza je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provodi nadzor nad provedbom Zakona i daje preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za njegovu efikasniju provedbu.
 
Radi učinkovitije provedbe Zakona, Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine u cilju osiguranja aktivnog sudjelovanja mladih u procesu donošenja odluka, također je predviđao mjere poticanja izrade i praćenja lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade te osiguranja edukacija za članove savjeta mladih.

Odlukom čelnika tijela Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osnovana je Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih.
 
Donošenjem izmjena i dopuna Zakona očekuje se poboljšanje statusa savjeta mladih kod predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i mladih u široj javnosti, kvalitetnija suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te poticanje većeg interesa mladih na sudjelovanje u savjetima mladih što će rezultirati povećanjem broja savjeta mladih na nacionalnoj razini, kao i olakšano djelovanje sukladno Zakonu. Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama.