Planovi i izvješća

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/success-1093889_640.jpg
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Članka 5. - tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati – stavak 7, podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.
 
  • ​Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Godišnji plan rada Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2021. godinu.
Godišnji plan rada Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2021.
 
  • Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Godišnje izvješće o radu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2020. godinu.
Godišnje izvješće o radu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2020. godinu
 
  • Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Financijski plan Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2022. godinu
Financijski plan Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2022. godinu 
 
  • Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Financijski plan Središnjeg državnog ureda za 2021. godinu.
Izmjene i dopune - Financijski plan Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2021. godinu
Financijski plan Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2021. godinu 
Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna
 
  • Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Financijski plan Središnjeg državnog ureda za 2020. godinu.
Financijski plan Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2020. godinu 
 
  • Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Financijski izvještaj za 2020. godinu te ​Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje od 23. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.
Financijski izvještaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 2020. godinu
Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje od 23. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
 
  • Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021.- 2024.
Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021.- 2024.
Tablični prikaz Provedbenog programa