Savjet za mlade VRH

Savjet za mlade je međuresorno savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade.
 
U ostvarivanju svoje zadaće Savjet osobito:
  • prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti te, s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke;
  • prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihova rada i sustava potpore;
  • daje preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i europskoj razini;
  • prati i reagira na pojavnosti u društvu od značaja za mlade.
 
Savjet ima 30 članova, i to: 17 predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, po jednog predstavnika Udruge općina u Republici Hrvatskoj, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice županija, 3 predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova te 7 predstavnika udruga mladih i za mlade. Svaki član Savjeta ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti.
 
Savjet ima predsjednika kojeg članovi Savjeta biraju iz reda predstavnika udruga mladih i za mlade. Predsjednik Savjeta mora biti osoba ispod 30 navršenih godina života. Mandat članova Savjeta traje dvije godine.
 
Savjet se osniva temeljem Odluke o osnivanju Savjeta za mlade donesene 2012. godine, Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade donesene 2015. godine i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade donesene 2017. godine. Rad Savjeta uređuje se Poslovnikom. Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Adresa elektroničke pošte Savjeta za mlade je savjetzamladeVRH@demografijaimladi.hr

27. kolovoza 2020. godine Josip Perkušić imenovan je hrvatskim mladim delegatom pri organizaciji Ujedinjenih naroda. Adresa elektroničke pošte mladog delegata pri UN-u je josip.perkusic@demografijaimladi.hr.   

Više informacija o Savjetu za mlade možete pronaći na niže navedenim linkovima:

1. Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_102_2239.html

2. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_56_1100.html

3. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_19_444.html

4. Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednika, članova, zamjenika članova i tajnice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_35_676.html

5. Rješenje o imenovanju zamjenice članice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_878.html

6. Rješenje imenovanju dijela zamjenika članova Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1690.html

7. Rješenje o razrješenju zamjenice članice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_877.html

8. Rješenje o razrješenju dijela zamjenika članova Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1689.html

9. Poslovnik o radu Savjeta za mlade
Poslovnik o radu Savjeta za mlade

10. Plan i program rada Savjeta za 2019. godinu
Plan i program rada Savjeta za 2019. godinu

11. Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenice članice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_13_250.html

12. Rješenje o imenovanju dijela članova i zamjenice članice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_13_251.html

13. Rješenje o razrješenju dijela zamjenika članova Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_33_690.html

14. Rješenje imenovanju dijela zamjenika članova Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_33_691.html

15. Javni poziv za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini
O Pozivu možete pročitati ovdje.